Akadálymentes nézet
 • muvhaz2.jpg
 • isk3.jpg
 • rav4.jpg
 • szoc2.jpg
 • rav3.jpg
 • posta.jpg
 • orvosi.jpg
 • szoc1.jpg
 • muvhaz1.jpg
 • isk2.jpg
 • polg2.jpg
 • szoc3.jpg
 • polg1.jpg
 • isk1.jpg

Ösztöndíj pályázati felhívás gyermekek számára (EFOP 3.9.2-16-2017-00005)

Tömörkény Községi Önkormányzat

Pályázati Felhívása

Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2018. (IV.27.) önkormányzati határozat szerint, a Tisza-menti virágzás Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával,az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 számú projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára ösztöndíjat alapít.

 

Személyi feltételek:

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tiszasas és Tömörkény településen élő, középiskolai tanulmányokat folytató azon hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra, akik

 • a pályázati év december 31. napjáig 16. életévüket betöltötték, de nem töltötték be 19. életévüket,

 • vállalják, hogy tanulmányaikat folytatják vagy szakmájukat megszerzik, és

 • az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül és/vagy a településen működő intézményeknél önkéntes munkát végeznek az ösztöndíj folyósításának évében, valamint az azt követő 3 évig.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pályázat benyújtásának határideje a Szabályzat alapján 2018. június 30. napja. (Tekintettel arra, hogy a 2018. évben június 30. szombati napra esik, a pályázat leadási határideje 2018. július 2. napján 16:00).A pályázatot a Tömörkény Községi Önkormányzat 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

Az ösztöndíj havi összege:

 

Az ösztöndíj havi összege 20.000Ft, mely a támogatott keretlétszámot is figyelembe véve az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra biztosított összeg.

Az ösztöndíjat a tanulói jogviszony fennállása alatt a tanítási évben, szeptember 1.- augusztus 31. napjáig 12 hónapra kell folyósítani. Az ösztöndíjat első alkalommal a támogatási szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott számlaszámra átutalni. Az ösztöndíj felülvizsgálatát követően a február havi ösztöndíj összegét a tárgyhónapot követő hónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani. Az ösztöndíj fedezetét a projekt ideje alatt az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetése, ezt követően a konzorciumi tagok költségvetése – az erre a célra elkülönített keretösszeg erejéig - biztosítja.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

 

A beérkezett pályázatokról a Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az alábbi szempontokat mérlegelve dönt:

 • Tanulás iránti motiváció értékelése motivációs levél és tanulmányi átlag alapján: 20%

 • Feltételek vállalása (önkéntes munka): 40%

 • Nagycsaládban él vagy egyszülős családban él: 10%

 • Egy főre eső jövedelem: 30%

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület a pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről minden év július 30. napjáig dönt. A döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg az adott évi pályázati kiírásban szereplő létszámot.

A pályázót, a pályázat eredményéről a Polgármester írásban értesíti. A sikeres pályázóval Tömörkény Községi Önkormányzat a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy a Tömörkény Községi Önkormányzat, a Képviselő-testület által felállított sorrendben a következő, ugyanazon típusú pályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.


A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 

a) az intézmény által kiállított év végi bizonyítvány másolatát

b) a tanulói jogviszonyra vonatkozó intézményi igazolást

c) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt

d) igazolást hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról

e) motivációs levelet (maximum 2 A/4-es oldal)

f) nyilatkozatot önkéntes munka vállalásáról

g) igazolást arról, hogy családjában 3 vagy annál több gyermeket nevelnek (családi pótlék utolsó bankszámla kivonatának másolata)

 

 

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez főződő jogkövetkezmények:

 

Az ösztöndíjban részesülő tanuló kötelezettsége

 

Az ösztöndíjban részesült tanulói jogviszonnyal rendelkező diák köteles:

 • az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni, a képzéssel megszerezhető végzettséget vagy szakmát megszerezni és a képességeihez mérten továbbtanulni.

 • a projektben keretein belül és/vagy a településen működő intézményeknél az ösztöndíj folyósításának évében és az azt követő 3 évig önkéntes munkát vállalni,

 • tanulói jogviszonyában beállt változásokat a konzorciumi tag felé 15 napon belül bejelenteni.

 

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

 

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a középiskolával a tanulói jogviszony bármely okból megszűnik,

b) az ösztöndíjban részesülő tanuló jogviszonyát határidőn belül nem igazolja, és mulasztását igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja,

c) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri.

Az ösztöndíj megszüntetéséről a konzorciumi tag képviselője dönt.

 

A pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Dokumentumok:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek