Akadálymentes nézet
 • posta.jpg
 • polg1.jpg
 • orvosi.jpg
 • isk2.jpg
 • szoc3.jpg
 • isk3.jpg
 • szoc1.jpg
 • muvhaz2.jpg
 • isk1.jpg
 • szoc2.jpg
 • rav3.jpg
 • polg2.jpg
 • muvhaz1.jpg
 • rav4.jpg

Ösztöndíj pótpályázati felhívás gyermekek számára (EFOP 3.9.2-16-2017-00005)

Tömörkény Községi Önkormányzat

Pótpályázati Felhívása

hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2018. (X.26.) önkormányzati határozata alapján, a Tisza-menti virágzás Ösztöndíj Szabályzat módosításával, az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 számú projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára pótpályázatot ír ki.

Személyi feltételek:

A Szabályzat hatálya kiterjed Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tiszasas és Tömörkény településen élő, középiskolai tanulmányokat folytató azon hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra, akik:

 • a pályázati év december 31. napjáig 16. életévüket betöltötték, de nem töltötték be 19. életévüket,
 • vállalják, hogy tanulmányaikat folytatják vagy szakmájukat megszerzik, és
  az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül és/vagy a településen működő intézményeknél önkéntes munkát végeznek az ösztöndíj folyósításának évében, valamint az azt követő 3 évig.

A pótpályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pótpályázat benyújtásának határideje a módosított Szabályzat alapján 2018. november 15. napja 1600 óra. A pótpályázatot a Tömörkény Községi Önkormányzat 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni. A pótpályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az ösztöndíj havi összege:

Az ösztöndíj havi összege 20.000 Ft, mely a támogatott keretlétszámot is figyelembe véve az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra biztosított összeg.
Az ösztöndíjat a tanulói jogviszony fennállása alatt a tanítási évben, szeptember 1.- augusztus 31. napjáig 12 hónapra kell folyósítani. Az ösztöndíjat első alkalommal a támogatási szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott számlaszámra átutalni. Az ösztöndíj felülvizsgálatát követően a február havi ösztöndíj összegét a tárgyhónapot követő hónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani. Az ösztöndíj fedezetét a projekt ideje alatt az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetése, ezt követően a konzorciumi tagok költségvetése – az erre a célra elkülönített keretösszeg erejéig – biztosítja.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pótpályázatokról Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szempontokat mérlegelve dönt:

 • Tanulás iránti motiváció értékelése, motivációs levél és tanulmányi átlag alapján: 20%
 • Feltételek vállalása (önkéntes munka): 40%
 • Nagycsaládban él vagy egyszülős családban él: 10%
 • Egy főre eső jövedelem: 30%

A beérkezett pótpályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület a pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről 2018.11.30. napjáig dönt.

A döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg az adott évi pályázati kiírásban szereplő létszámot.
A pályázót, a pótpályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti. A sikeres pályázóval a Tömörkény Községi Önkormányzat a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy a Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által felállított sorrendben a következő, ugyanazon típusú pótpályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.

A pótpályázathoz csatolandó mellékletek:

 1. a) az intézmény által kiállított év végi bizonyítvány másolata
 2. b) a tanulói jogviszonyra vonatkozó intézményi igazolás
 3. c) lakcímkártya és személyigazolvány másolata vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmány,
 4. d) igazolás hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról
 5. e) motivációs levele (maximum 2 oldalas terjedelemben)
 6. f) nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
 7. g) igazolás arról, hogy családjában 3 vagy annál több gyermeket nevelnek (családi pótlék becsatolása)
 8. h) utolsó havi jövedelemigazolás

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez főződő jogkövetkezmények:

Az ösztöndíjban részesülő tanuló kötelezettsége:

Az ösztöndíjban részesült tanulói jogviszonnyal rendelkező diák köteles:
az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni, a képzéssel megszerezhető végzettséget vagy szakmát megszerezni és a képességeihez mérten továbbtanulni.
a projektben keretein belül és/vagy a településen működő intézményeknél az ösztöndíj folyósításának évében és az azt követő 3 évig önkéntes munkát vállalni,
tanulói jogviszonyában beállt változásokat a konzorciumi tag felé 15 napon belül bejelenteni.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) a középiskolával a tanulói jogviszony bármely okból megszűnik,
b) az ösztöndíjban részesülő tanuló jogviszonyát határidőn belül nem igazolja, és mulasztását igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja,
c) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri.
Az ösztöndíj megszüntetéséről a konzorciumi tag képviselője dönt.

A pótpályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Tömörkény, 2018. október 31.

Bánfi Sándor

polgármester

 

Dokumentumok:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek