Akadálymentes nézet
 • muvhaz1.jpg
 • szoc2.jpg
 • polg2.jpg
 • isk2.jpg
 • isk1.jpg
 • szoc1.jpg
 • posta.jpg
 • muvhaz2.jpg
 • rav4.jpg
 • rav3.jpg
 • szoc3.jpg
 • orvosi.jpg
 • isk3.jpg
 • polg1.jpg

Ösztöndíj pályázati felhívás hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára (EFOP 3.9.2-16-2017-00005)

 

 

Tömörkény Községi Önkormányzat

Pályázati Felhívása

hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára

 

 

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Polgármestere az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 kódszámú projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) pályázatot ír ki az általa tárgyban kiadott „Tisza-menti virágzás” ÖsztöndíjSzabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint.  

Személyi feltételek:

A Szabályzat hatálya kiterjed a konzorciumi tag által képviselt településen (Tömörkény) élő általános iskola, vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik:

 • az Ösztöndíj pályázati kiírása évében az általános iskola, vagy középiskola 7 – 12. évfolyama nappali munkarend szerint tanulói jogviszonyban állnak, továbbá
 • ösztöndíjasként vállalják, hogy mind az általános, mind a középiskolai tanulmányaikat a legjobb tudásukat adva folytatják, vagy megszerzik a kiválasztott szakmai képzettséget igazoló végzettséget, és
 • az Ösztöndíj keretein belül, vagy a Szabályzat hatálya alá tartozó településen működő intézménynél önkéntes munkát végeznek.

Tömörkény Községi Önkormányzat vonatkozásában a támogatható keretlétszám 3 fő.

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pályázat benyújtásának határideje2020. június 15. napja 1600 óra. A pályázatot Tömörkény Községi Önkormányzat 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon (1 példányban), azok mellékleteivel személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az ösztöndíj havi összege:

Az ösztöndíj havi összege 20.000 Ft, azaz húszezer Ft, amely a támogatott keretlétszámra vetítve nem haladhatja meg a projekt költségvetésében erre a célra megállapított összeget.

Az Ösztöndíj összegét az ösztöndíjjal támogatott tanuló számára, a tanulói jogviszonya alatt, az adott tanítási év szeptember 1. napjától az adott év december 31. napjáig, 4 hónapon át, folyamatosan, havi bontásban kell átutalás formájában folyósítani (forintban számolva) a pályázati eljárásban megadott bankszámlaszámra a tárgyhónap 10. napjáig. 

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pályázatokat Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületeaz alábbi pontrendszer alapján bírálja el:

A pályázó által benyújtott pályázat legmagasabb értéke:               100 pont, melyből

a.)a pályázó tanulás iránti motivációs levele értékelése:    45 pont,

 1. a pályázó családjában 3 fő, vagy még több személy eltartásáról gondoskodik a szülő    10 pont,
 2. a pályázót családjában a szülő egyedülállóként neveli, 
 3. az eltartottak félárva, árva, vagy tartósan betegként nyilvántartott személyek 

(a c.) pont és d.) pont együtt, a c.) pont és d.) pont külön – külön összesen)     10 pont,

 1. a pályázó pályázata beadását megelőző, utolsó, befejezett tanévéről kiállított félévi

bizonyítványa szerint: igazolatlan  hiányzása nincs                  5 pont,

 1. a pályázó igazoltan rendelkezik civil szervezeti, vagy egyesületi tagsággal       10 pont,
 2. a pályázó a pályázata beadását megelőzően folytatott tanulmányai osztályzata átlaga

elégséges (2) közepes (3) osztályzat között van                   4 pont,

  közepes ( 3) és  jó     (4) osztályzat között van       6 pont,

  jó           (4) és afeletti osztályzata van      10 pont,

 1. korábban már részesült e projekt keretében Ösztöndíjban      10 pont

érhető el.

A pályázó által benyújtott pályázatok bírálati eljárása során a képviselő-testület az elnyert pontok alapján a pályázatok között sorrendet állít fel, a bírálati eljárás lefolytatására 15 nap áll rendelkezésre.

A pályázót a pályázati eljárás során általa elért eredményről a polgármester írásban tájékoztatja a döntéshozataltól számított 15 munkanapon belül. Az Ösztöndíjat elnyert támogatott tanulóval a polgármester legkésőbb a pályázati eredményről szóló tájékoztatás érintett általi átvételét követő 15 napon belül támogatási szerződést köt.Amennyiben az ösztöndíjjal támogatott a támogatási szerződést a megadott határidőn belül bármely ok miatt nem köti meg, úgy a Képviselő-testület bírálati eljárása során a pályázók között felállított sorrendje alapján a polgármester a következő pályázóval köteles szerződést kötni, amelyre ugyanazon feltételek szerint 15 nap áll rendelkezésre.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázati adatlaphoz mellékletként az alábbi dokumentumok csatolása kötelező:

 • a pályázó oktatási intézménye vezetője által kiállított félévi, vagy év-végi bizonyítvány másolata, 
 • a pályázó tanulói jogviszonyára vonatkozó oktatási intézmény vezetője által kiadott igazolás,
 • a pályázó lakcímkártyája és személyi igazolványa másolata, vagy olyan dokumentum, amely alkalmas a pályázó személye beazonosítására,
 • jegyző által kiállított igazolása arról, hogy a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 • a pályázó által vállalt önkéntes munkavégzésről szóló nyilatkozatát, továbbá
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy más jogcímen ösztöndíjban nem részesül, valamint
 • a pályázati felhíváshoz csatolt, a pályázót érintő minden további dokumentumotkitöltve, a pályázat érvényessége kitételének teljesítéseként.

A pályázó által az alábbi dokumentumok is csatolhatók a pályázathoz, amelyek nem kötelezőek, ugyanakkor azok csatolása plusz pontot eredményez a pályázó számára:

 • szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát arról, hogy a pályázó családjában 3 fő, vagy annál több fő, a Szabályzat értelmező rendelkezése szerinti eltartott személyről gondoskodik,
 • a pályázó szülőjének/törvényes képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a pályázót egyedülállóként neveli,
 • a Magyar Államkincstár illetékes igazgatósága által kiállított igazolását arról, hogy a pályázó szülője/törvényes képviselőjeként (a Szabályzat értelmező rendelkezése szerinti) eltartottja félárva, árva, vagy tartósan beteg,
 • az érintett civil szervezet, egyesület elnöke, vezetője által kiadott igazolása arról, hogy a pályázó az adott szervezet tagja.

Az Ösztöndíjban részesülő tanuló jogai és kötelezettségei:

Az Ösztöndíjban részesült tanulói jogviszonnyal rendelkező ösztöndíjas, a Szabályzatban és a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése esetén jogosult az Ösztöndíj összegének rendeltetésszerű felhasználására, amely alatt minden olyan költség és annak anyagi fedezete értendő, amely a tanulmányok folytatása alatt nélkülözhetetlen (pl. az oktatási intézménybe való be- és hazautazási költsége).

Az Ösztöndíjjal támogatott tanuló köteles: 

 • a tanrendben előírt tanulmányok elsajátítása során, a legjobb tudását adni, 
 • képességéhez mérten továbbtanulni (általános iskola befejezését követően középiskolában),  
 • a képzési idő alatt, szakmai végzettséget szerezni, továbbá
 • a projekt keretein belül, az Ösztöndíj folyósítása időszaka alatt, a konzorciumi tag településén működő intézményében minimum 5 óra önkéntes munkát vállalni, annak teljesítését a projekt menedzserével leigazoltatni, annak eredeti példányát, a konzorciumi tag képviselője részére a támogatási időszak alatt eljuttatni, legkésőbb a támogatási időszak befejezésig, december 31. napjáig, valamint
 • a tanulmányok folytatása során, a tanulói jogviszonyában bekövetkezett változásokat (pl. félbehagyott tanulmány miatt tanulói jogviszony megszüntetése, oktatási intézmény váltása, stb.) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a konzorciumi tag képviselője számára írásban bejelenteni, továbbá
 • a támogatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésére és a Szabályzatban írtak szerint a projektben minden érintettel együttműködni, és
 • a jogosultság felülvizsgálata keretében lefolytatott eljárásban a tanulói jogviszonya fennállását az adott oktatási intézmény vezetője által kiállított igazolás eredeti példányát a konzorciumi tag képviselője számára bemutatni, a támogatási szerződés megkötését követően az adott év szeptember 30. napjáig, valamint
 • az általa elkövetett szerződésszegés (az Ösztöndíjra való jogosultság megszüntetése, a támogatott számára folyósított Ösztöndíj összege visszafizetési kötelezettség teljesítése) következményei miatti eljárásban közreműködni, 
 • a jogosulatlannak minősített támogatás összegét megtéríteni (a szülő/törvényes képviselő által), a konzorciumi tag képviselője által hozott döntés szerint. 

A pályázati kiírásban foglaltak teljesítésének elmaradása, érvénytelenségi okok:

A pályázó által határidőben benyújtott pályázat bontását követően a polgármester a bírálati eljárásrend keretében, a pályázat bírálata előtt, egy alkalommal hiánypótlás benyújtását kezdeményezheti, a pályázó számára hiánypótlási felhívás kibocsátásával, melynek megadott határidőn belüli teljesítése elmaradása jogkövetkezménye: a pályázat érvénytelenné nyilvánítása. Hiánypótlásként bekérhető a pályázó hibájára vissza nem vezethető okok miatt be nem nyújtott kötelező melléklet, a dokumentum pontos megjelölésével.

A támogatási szerződés támogatott általi megszegése az Ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését vonja maga után, a polgármester által hozott döntésében megadott időponttal, amely az Ösztöndíj összegének az ösztöndíjban részesülő számára való folyósítása megszüntetésével jár.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

Az Ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, ha a támogatott tanuló:

 • a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, 
 • a Szabályzatban rögzített kötelezettségeinek nem, vagy nem mindenben tesz eleget,
 • mulasztást követ el (pl. az önként vállalt munkát a megadott határidőn belül nem teljesíti) és a polgármester által megadott határidőn belül nem tesz eleget kötelezettségének, 
 • méltányolható okból kéri a jogosultsága megszüntetését.

A jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatásban részesült tanuló szülője, törvényes képviselője, a támogatás jogosulatlan igénybevétele kezdő időpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni. A jogosulatlanná vált támogatás összege visszafizetése egyösszegben, vagy részletekben történhet, a támogatott családja anyagi, jövedelmi, szociális viszonyaihoz igazítottan.

A pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Tömörkény, 2020. 05. 29.

Bánfi Sándor

polgármester

Dokumentumok:

Pályázati felhívás

Adatlap

Nyilatkozat: önkéntes munka

Nyilatkozat: más ösztöndíj

Nyilatkozat: nagycsaládos

Nyilatkozat: egyedülálló

Nyilatkozat: civil szervezet

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek